VCMG / Teaser 3 Garage / NYSU from NYSU on Vimeo.

VCMG / Teaser 2 Bathroom / NYSU from NYSU on Vimeo.

VCMG / Teaser 1 Kitchen / NYSU from NYSU on Vimeo.